Wappen der Slowakischen Republik HONORÁRNY KONZUL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE KONZULÁRNY OBVOD BRÉMY, DOLNÉ SASKO A SASKO-ANHALTSKO
 
Spacer
Spacer
spacer.gif (1K)
top.jpg (1K)
Home
mid.jpg (1K)
Konsulat
mid.jpg (1K)
Personen
mid.jpg (1K)
Aktuelles / Presse
mid.jpg (1K)
Häufige Fragen
mid.jpg (1K)
Landskunde
mid.jpg (1K)
Links
mid.jpg (1K)
Kontakt
mid.jpg (1K)
Spacer

Èasto kladené otázky

 

Môže obèan Nemecka cestova s cestovným pasom / obèianskym preukazom na Slovensko bez víz?

Áno, nemecký obèan môže cestova na Slovensko bez víz, ale s platným obèianskym preukazom, alebo cestovným pasom!


Kde sa dá na Slovensku strávi pekná dovolenka?

Na internetovej stránke www.slovakiatravels.com (alebo kontakt e-mailom) Info@slovakiatravels.com nájdete pekné miesta, adresy a ïalšie informácie k téme "dovolenka a kúpele" a ïalším


Èo má urobi nemecký obèan, ktorý sa chce na Slovensku zdrža viac ako 90 dní?


Musí sa po príchode na Slovensko registrova na policajnom útvare a predloži nasledujúce dokumenty:
1. platný cestovný pas alebo obèiansky preukaz
3. potvrdenie o ubytovaní na Slovensku
3 . fotografie pasového formátu


Na èo treba dba pri ceste na Slovensko s domácim zvieraom (pes, maèka)?


Pre vstup na Slovensko so psom alebo maèkou je potrebné predloži medzinárodný oèkovací preukaz, ktorý obsahuje nasledujúce záznamy:
1. oèkovanie proti besnote a vírusovým nákazám (psinka, hepatitída, paroviróza). Oèkovania majú by staré minimálne 1, maximálne 12 mesiacov
2. potvrdenie o zdravotnom stave a nákazovej situácii v krajine pôvodu vystavené príslušným veterinárom. Potvrdenie nesmie by staršie ako 3 dni.

Pre pobyt dlhší ako jeden mesiac je potrebné povolenie k dovozu od štátneho veterinára


Vydáva Honorárny konzulát SR v Hannoveri víza?

Nie. Treba sa obráti na Berlín (prípadne aj Mníchov alebo Bonn). Zhotovenie víz trvá približne 4-5 (pracovných) dní. Treba predloži jednu fotografiu pasového formátu, platný cestovný pas a vyplnenú žiados o vydanie víza.


Za èo zodpovedá a pre ktoré spolkové krajiny je príslušný Honorárny konzulát v Hannoveri?

Pod Honorárny konzulát v Hannoveri patrí: Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko a Brémy. Obdržíte u nás formuláre, napr. žiados o vydanie víza, prospekty o Slovensku, ako aj (telefonicky alebo osobne) ïalšie informácie o kultúre, dejinách, hospodárstve a prírodných krásach Slovenska.


Èo má robi obèan SR, keï v BRD stratil, alebo mu ukradli, cestovný pas?

Má oznámi stratu dokladov na polícii a požiada Vel'vyslanectvo SR v Berlíne o vystavenie náhradného cestovného dokumentu.


Tam, kde sú konzulárne zastúpenia slovenských republiky v SRN, a kde sa nachádzajú?

Celkovo existuje niekoľko konzulárne zastúpenie slovenských republiky v Spolkovej republike Nemecko: Veľvyslanectvo Slovenské republiky v Berlíne, Generálny konzulát SR v Mníchove, honorárnymi konzulmi SR v Hannoveri, Lipsku a Stuttgarte.Nach oben
© 2014
Nemecká verzia Slovenská verzia